Horeca Centrum Amsterdam v.o.f.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen H.C.A. v.o.f., hierna te noemen H.C.A. en een koper waarop H.C.A. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3 Offertes

 

 1. De door H.C.A. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 1. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4 Levertijd

 

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper H.C.A. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Leveringen

 

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn van H.C.A. te Amsterdam.

Artikel 6 Deelleveringen

 

Het is H.C.A. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is H.C.A. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 Modellen en voorbeelden.

 

Indien door H.C.A. een model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model of voorbeeld.

Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst

 

 1. De vorderingen van H.C.A. op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan H.C.A. omstandigheden ter kennis komen die H.C.A. goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien H.C.A. de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is H.C.A. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van H.C.A. schadevergoeding te vorderen.

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan H.C.A. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is H.C.A. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Garantie

 

 1. H.C.A. garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabrikagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 1. De garantie op de vervangen onderdelen bedraagt drie maanden, tenzij de van toepassing zijnde termijn genoemd onder 1 nog niet is verstreken.
 1. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabrikagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. H.C.A. kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 1. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling.

Onder onjuiste behandeling wordt mede verstaan:

– indien de klachten redelijkerwijs niet kunnen zijn ontstaan door een technisch of mechanisch mankement van het geleverde.

– indien de klachten het gevolg zijn van ondeskundig gebruik.

 1. De garantie komt te vervallen indien er reparaties zijn uitgevoerd aan het geleverde door derden welke niet in opdracht van H.C.A. werken.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De door H.C.A. geleverde zaken blijven het eigendom van H.C.A. totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met H.C.A. gesloten koop-overeenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koop- overeenkomst(en) door H.C.A. verrichte of te verrichten diensten,

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

 1. Door H.C.A. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 1. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is H.C.A. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 1. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht H.C.A. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 11 Gebreken; klachttermijnen

 

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken zijn geleverd;

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan H.C.A. te melden.
 1. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan H.C.A.

Artikel 12 Betaling

 

 1. Bij verkoop in de winkel aan een consument dienen de verschuldigde bedragen contant te worden voldaan bij de afname van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de facturen als volgt te geschieden: één derde deel bij opdracht;

één derde deel bij aflevering;

één derde deel bij eventuele inbedrijfsstelling.

 1. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of deel van een maand.
 1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
 1. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 1. Bij niet-consumenten dient betaling plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 13 Emballage

 

 1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.
 1. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retourzendt, is H.C.A. gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits H.C.A. deze stappen in haar aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 14 Prijsverhoging

 

 1. Indien H.C.A. met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is H.C.A. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. H.C.A. mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 1. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan slechts de consument-koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 15 Incassokosten

 

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper 15% van het factuurbedrag verschuldigd aan buitengerechtelijke kosten, met een minimum van e 25,-.
 1. Indien H.C.A. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 

 1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze voorwaarden.
 1. Ter zake van bijkomende dienstverlening is de aansprakelijkheid van H.C.A. beperkt tot e 250,- (TWEEHONDERDVIJFTIG EURO)
 1. H.C.A. is niet aansprakelijk voor kosten of schade van derden ontstaan als gevolg van gebruik van gegevens welke aan H.C.A. door of vanwege de koper voor de uitvoering van de order zijn verstrekt. De koper is gehouden H.C.A. te vrijwaren voor alle kosten welke tengevolge van vorderingen van derden ter zake bovenstaande mochten ontstaan, bij voorbeeld schending van octrooien, licenties e.d.
 1. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van H.C.A. of haar leidinggevende ondergeschikten.
 1. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 17 Geschilbeslechting

 

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en H.C.A. in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. H.C.A. blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 1. De koper heeft het recht gedurende een maand nadat H.C.A. zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 18 Wijziging van de voorwaarden

 

H.C.A. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. H.C.A. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.